Beredskap

När krisen inträffar måste du meddela nyckelpersonal så snart som möjligt. Under krisen är det viktigt att ha kontroll över vad som händer. Landax har lösningar för varning och krishistoria

Firefighters in actionAnmälningar

När krisen inträffar måste du meddela nyckelpersonal så snart som möjligt. Det är mycket viktigt att begränsa skadans omfattning, få hjälp och genomföra planerade åtgärder så snart som möjligt. I Landax är en nödmodul där du kan definiera mottagargrupper med händelsescenarier och fördefinierade meddelanden. Detta låter dig varna allt från urladdning, brand eller produktionsstopp på några sekunder. Anmälan kan ske via SMS, e-post eller båda. Det kommer att finnas en logg om vem som har mottagit anmälan och vid vilken tidpunkt.

Emergency Sign

I händelse av en nödsituation, kris eller övning är det viktigt att ha en överblick över vad som händer och i vilken ordning händelsen äger rum.